KESİN RAPOR GENEL YAZIM KURALLARI

KESİN RAPOR GENEL YAZIM KURALLARI

Kesin raporda aranan yazım kuralları ve diğer biçimsel nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

 

1.1. Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Sistemi

Kesin raporlar, A4 boyutundaki kaliteli beyaz kağıtların (80 gr/m2) yalnız bir yüzüne siyah mürekkep ple p ile yazılmalıdır. Çoğaltma, fotokopi ile aynı özellikteki kağıtlarla yapılmalıdır.

 

1.2. Sağ, sol, alt ve üst boşluklar

Tüm sayfalarda kenar boşlukları sağ, üst ve alttan 2,5 cm olmalıdır. Sol tarafta, cilt payı dahil 3 santim boşluk bırakılmalıdır. . Başlık ortalanmalı ve başlıktan sonra bir boş satır (1,5 satır aralığı olan) bırakılarak metne geçilmelidir. İlk sayfaların tümüne (önsöz, içindekiler, girişin ilk sayfası, bölümlerin ilk sayfaları gibi) başlık için üst kenardan 5 satır (1,5 satır aralığı olan) aşağıdan başlanmalıdır.

 

1.3. Yazı karakteri

Yazılar Times New Roman tipinde, 12 punto büyüklüğünde, iki yana hizalanarak ve 1,5 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır. Paragraflar arasında satır aralığı verilmemelidir. Paragrafa 5 karakter girinti bırakılarak başlanmalıdır. Noktadan ve virgülden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

 

1.4. Sayfa numaraları

Teşekkür, önsöz, içindekiler ve özet bölümlerindeki sayfalar Romen rakamıyla,(I,II,III,IV…) rapor ise giriş bölümünden başlayarak batı arap rakamlarıyla(1,2,3,4….) numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları sayfanın alt orta bölümüne eklenmelidir.

 

1.5. Tablolar ve Şekiller

Metin içinde ilk söz edildikleri yerde bulunmalıdır. Bir veya birkaç tablo veya şekil aynı sayfada yer alabilir. Her sembol, metinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Tablo, şekil, grafik, resim ve fotoğraflar ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Numara ve tanımlamalar; şekil, grafik, fotoğraf veya resimlerin altında, tabloların ise üstünde yer almalıdır.

 

1.6. Dipnot

D ipnot vermek gerektiğinde üst simge (superscript) yöntemi kullanılmalıdır. Dipnot her sayfanın altına ana metinden bir çizgi ile ayrılarak yazılmalıdır.

 

1.7. Matematiksel ifadeler

Matematiksel ifadeler equation editor (word ortamında) kullanılarak 10, alt / üst indisler 8 punto ile yazılmalıdır. Metin içinde geçen eşitliklere parantez içinde numara verilmelidir.

 

1.8. Birimler

Birimler Uluslararası Birim Sistemine (SI ' Systeme International d'Unites) göre verilmelidir.

 

1.9. Yazım

Yazımda açık ve yalın bir anlatım kullanılmalıdır. Yazım kuralları için, Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu ve Türkçe Sözlüğün son baskılarına uyulmalıdır. Rapor içinde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalı, uluslararası kabul görmüş kısaltmalar ilk geçtikleri bölümde bir kez açıklandıktan sonra yer almalıdır örneğin prostat spesifik antijen (PSA). Sayfa sonundaki alt başlığı en az iki satır yazı izlemelidir; bu yazı bulunmuyorsa, alt başlık yeni sayfada yer almalıdır.

 

1.10. Başlıklar ve Başlıktan Sonra Başlayan Paragraf

Tüm başlıklar ve alt başlıklar koyu olmalıdır. Ana başlıklar tümüyle büyük harf, alt başlıklar ise sözcüklerin ilk harfleri büyük harfle başlayacak şekilde yazılmalıdır. Ana başlık, alt başlık ve paragraf başlangıcı paragraf girintisi verilerek yazılmalıdır.

 

2. DIŞ VE İÇ KAPAKLAR

Raporun dış kapağı beyaz kuşe karton, iç kapağı ise beyaz kağıda basılı olmalıdır. Dış ve iç kapaklardaki yazılar birbirinin aynısı olmalıdır (Ek 1). Kapaklarda üst ortada 12 punto Times New Roman yazı karakterinde "T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi" başlığı yer almalıdır. Raporun başlığı, üst kenardan 6 satır aşağıdan başlamak üzere, büyük harflerle ve 14 punto Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Başlığın 2 satır altına proje numarası yazılmalı, proje numarasının 4 satır altına büyük harflerle ve aynı yazı karakterinde "KESİN RAPOR" yazılmalıdır. Bu bölümün 6 satır altında proje ekibi "Unvanı", "Adı ve SOYADI" yer almalıdır. Sayfanın en altına "Manisa" ve projenin tamamlandığı yıl yazılmalıdır.

 

3. PROJENİN BAŞLIĞI

Projenin başlığı, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul edilmiş proje başlığı ile aynı olmalıdır.

 

4. ÖNSÖZ

 

Projenin konusu, çalışma yöntemleri ve çalışmanın bölümlerinin kısaca anlatıldığı bölümdür.

 

5. TEŞEKKÜR

 

Projede öncelikle Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ve diğer emeği geçen kişilere teşekkür edildiği bölümdür.

 

6. İÇİNDEKİLER

Listelemeye sol kenardan başlanmalıdır. Tüm bölüm başlıkları arasında 1,5 satır aralığı, alt bölüm başlıkları arasında bir satır aralık bırakılmalıdır. Giriş bölümü ile başlayan ana başlıklar ve alt başlıklar rakamlarla numaralandırılmalıdır. Sayfa numaralarının yanında parantez veya çizgi gibi işaretler kullanılmamalıdır (Ek 2).

 

7. KISALTMALAR

Metin içindeki tüm kısaltmalar alfabetik sıraya göre gösterilmelidir.

 

8. ÖZET

Çalışmanın amacı, kapsamı, kullanılan gereç ve yöntem, bulgular ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak bir sayfayı geçmeyecek şekilde sunulmalıdır. Bu bölümde özetin aslına uygun olarak Projenin Türkçe başlığı, özeti ve anahtar sözcükler yazılmalıdır.

 

Özetin bitiminde aynı sayfada 2-6 adet anahtar sözcük yazılmalıdır.

 

9. İNGİLİZCE ÖZET / ABSTRACT

Bu bölümde Türkçe özetin aslına uygun olarak Projenin İngilizce başlığı, İngilizce özeti ve anahtar sözcükler (key words) yazılmalıdır.

 

10. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

 

 

Giriş bölümünde araştırılan konunun kısa açıklaması yapılmalı, ayrıca araştırmanın gerekçesi açık olarak belirtilmelidir.

Genel bilgiler bölümünde çalışma konusu ile ilgili özlü literatür bilgisi ve tanımlar verilmelidir. Bu bölüm okuyucunun konuyla ilgili önceki yayınlara bakmaya gerek duymadan, şimdiki çalışmanın sonuçlarını anlayıp değerlendirmesine olanak sağlamalı ve temel bilgileri yeterli ölçüde içermelidir. Bu kısım, raporun 1/3'ünden fazla olmamalıdır.

 

11. GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmada kullanılan gereç ve yöntemler, başka bir araştırmacının bu çalışmayı yapabileceği ölçüde yeterli ayrıntılarla açıklanmalıdır. Kullanılan istatistiksel yöntemler bu bölümde verilmelidir.

 

12. BULGULAR

Bulgular ayrıntıya girmeden mümkünse şekil ve tablolarla verilmeli, istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmelidir. Tablo ve şekiller açıklayıcı olmalı, içerdiği bilgiler metinde tekrarlanmamalıdır.

 

13. TARTIŞMA

Bulgular kaynaklarla karşılaştırılmalı ve daha çok yazarın kendi yorumlarına yer verilmelidir. Daha önceki çalışmalarla bağdaşmayan bulgular ayrıntılı olarak açıklanmalı ve tartışılmalıdır.

Tartışmanın sonunda elde edilen bulgular yorumlanarak bir (veya birkaç) sonuca bağlanmalı ve konuyla ilgili öneriler belirtilmelidir.

 

14. EKLER (Gerekiyorsa)

Metin içinde verilmeyen, ancak raporun bütünlüğü için gerekli olduğu düşünülen anket formları ve ölçekler gibi ekler verilmelidir.

 

15. KAYNAKLAR

Olabildiğince yeni yerli ve yabancı kaynaklar kullanılmalıdır. Kaynaklar metnin içerisinde, giriş bölümünden başlamak üzere geçiş sırasına göre sıralanmalı ve kaynak numaraları parantez içinde verilmelidir. Kaynaklarda yazarların tümünün adları yazılmalıdır. Dergi adı olarak Index Medicus, Chemical Abstract, Biological Abstract ve Mathematical Abstract'taki kısaltmalar kullanılmalıdır. Bunlarda yer almayan dergilerde dergi adı kısaltma yapılmaksızın tam olarak yazılmalıdır. Kaynakların yazım şekli ve noktalama işaretlerinin kullanımı aşağıda verilen örneklere uygun olmalıdır.

 

.gov/ncidod/EID/eid.htm

 

16. CİLTLEME

Kesin raporları ciltlemede beyaz kuşe karton kullanılmalıdır. Kesin rapor, 1 (bir) nüsha kitapçık ve 1 adet CD (pdf veya word dosyası olarak) ile birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teslim edilmelidir.

 

EKLER:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 1:

 

 

T. C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJENİN  BAŞLIĞI

 

 

 

Proje No: 2011-010

 

 

 

 

 

 

 

 

KESİN RAPOR

 

 

 

 

 

Proje Yöneticisi

Unvanı, Adı SOYADI

 

Araştırmacı

Unvanı, Adı SOYADI

Unvanı, Adı SOYADI

 

 

Manisa, 2011

EK 2:

 

 

 

ÖNSÖZ   ……………………………………….I

TEŞEKKÜR…………………………………...II

(Proje yöneticisi tarafından yazılmalıdır.)

İÇİNDEKİLER……………………………….III

ŞEKİL DİZİNİ……………………………… ..IV

ÇİZELGE DİZİNİ…………………………….V

TABLOLAR DİZİNİ………………………....VI

KISALTMA VE SEMBOLLER DİZİNİ……VII

ÖZET  (Proje başlığı yazılmalıdır.)…………..VIII

İNGİLİZCE ÖZET (Proje başlığı İngilizce

Yazılmalıdır.)…………………………………..IX                                       

                                                                         Sayfa

1. GİRİŞ                                                                1

2. GENEL BİLGİLER                                         2

        1.1. Alt başlık                                                3

        1.2. Alt başlık

        1.3. Alt başlık

3. GEREÇ VE YÖNTEM

4. BULGULAR

5. TARTIŞMA

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

7. EKLER (Gerekiyorsa)

8. KAYNAKLAR

 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik